Page 2 - DIGICEL
P. 2

Antilliaans Dagblad Woensdag 10 januari 2018                                    17
                                                      Bonaire

 Knops wijst BC op
 verantwoordelijkheid
 Van onze correspondent
 Kralendijk - Staatssecretaris Raymond Knops van Koninkrijksrelaties heeft zich tij-
 dens zijn tweedaagse bezoek aan Bonaire achter gezaghebber Edison Rijna opgesteld.
  Hij heeft de gedeputeerden delijk: ,,Als je niet komt opdagen treft Bonaire maakt hij zich zor-
 gewaarschuwd dat zij een ver- op collegevergaderingen vind ik gen over de snelle wisselingen
 antwoordelijkheid hebben naar dat geen goede zaak. Daar ben ik in het bestuur: ,,Dan moeten er
 de gemeenschap toe en hun per- heel duidelijk in. Je hoort daar elke paar maanden mensen in-
 soonlijke belangen op de achter- gewoon te zijn, dat is je verant- gewerkt worden en komen ze
 grond moeten plaatsen. woordelijkheid. Als je die niet niet toe aan de plannen die er Bij het bezoek aan Bonaire maakte staatssecretaris Knops ook kort
  De verhoudingen in het Be- kunt dragen dan moet je dat niet liggen.” kennis met James Finies van NKBB, die traditiegetrouw met een
 stuurscollege lijken slecht. Rijna doen. Ik ben heel duidelijk ge- Op de vraag of ook de vrije groepje kwam demonstreren tegen de huidige status van Bonaire.
 waarschuwde de gedeputeerden weest over wat ik van de leden uitkering zal stijgen, is Knops    FOTO GIJS VAN DEN HEUVEL
 James Kroon, Ibi Martis en Ed- het Bestuurscollege verwacht. behoedzaam. ,,De vrije uitkering
 sel Cecilia drie weken geleden Die horen de bevolking van Bo- is een van de inkomstenbron- rapportages van het College fi- groot worden om bijvoorbeeld
 dat zij niet zonder geldige reden naire te dienen. In alles wat ze nen van het openbaar lichaam. nancieel toezicht (Cft). ,,Goed de kortingen die hebben plaats-
 en een afmelding kunnen weg- doen en elke dag.” Er zijn ook andere inkomsten- bestuur wordt beloond met ex- gevonden bij de maatschappe-
 blijven bij vergaderingen van het Al snel na zijn aantreden bronnen. Wat mij opvalt is dat tra ruimte om zelf dingen te lijke organisaties in de toekomst
 BC. Hij kreeg een lange brief maakte Knops duidelijk dat wat er rond de toeristenbelasting doen.” te voorkomen. Ook om te wer-
 terug met verwijten aan zijn hem betreft goed bestuur loont. nog mogelijkheden zijn die  Knops komt voor de zomer ken aan ruimtelijkeordenings-
 adres en van zijn waarnemer Het extra geld dat het kabinet wil niet benut worden.” De staats- terug naar Bonaire om beleids- beleid en integriteit.” De staats-
 Evelina Betancourt.   uittrekken voor de eilanden secretaris benadrukt dat hij ex- plannen te bespreken die het Be- secretaris is bereid om daarmee
  Op een vraag van deze krant komt er alleen als aan die voor- tra geld koppelt aan goed fi- stuurscollege op papier gaat zet- te helpen ‘om vooruitgang te
 over deze kwestie is Knops dui- waarde wordt voldaan. Wat be- nancieel beheer en dus aan de ten. ,,De inkomsten moeten ver- boeken’.

 Kralendijk - De sluiting van de ‘Maar 10 procent uit Venezuela’                Venezuela komt is Schalker di-
 Van onze correspondent
                                                 rect andere leveranciers gaan be-
 grenzen door Venezuela is ver-                                 naderen. Dat zal wel gevolgen
 velend voor de supermarkten op gro zegt desgevraagd tegen deze bier”, zegt directeur Roland coöperatieve supermarkt niets te hebben voor de prijzen: ,,Trans-
 Bonaire. Maar van bijna lege krant dat 10 procent van de verse Schalker. Maar van schaarste merken. Voor de 10 procent aan port zal deze goederen duurder
 schappen of hamsteren, zoals groente en fruit uit Venezuela was maandagmiddag ook bij de groente en fruit die normaal uit maken.”
 sommige Nederlandse media komt. ,,Als de Venezolanen niet
 willen doen geloven, is geen meer komen hebben we een
 sprake.         probleem met de bevoorrading
  Discountsupermarkt Bondi- van vooral groente, fruit en
           Advertentie
                         Een ontmoeting in ontspannen sfeer tussen Kamerleden en bestuur en politici van Bonaire.   FOTO OLB
                         Kamerleden haasten over Bonaire


                         Van onze correspondent woordiger Jan Helmond. Zon- Verder noemt de hand-out
                         Kralendijk - De delegatie van de dagavond was er een ‘ontspan- van Unkobon het nog steeds
                         vaste Kamercommissies voor nen’ ontmoeting met de be- voortdurende onderzoek naar
                         Koninkrijksrelaties van de Eer- stuurders van Bonaire. een sociaal minimum en de ar-
                         ste en Tweede Kamer heeft een Op maandag werd een rondrit moede op het eiland en de stag-
                         bliksembezoek gebracht aan Bo- over het eiland gemaakt met ont- nerende economie. Hoewel die
                         naire. In nauwelijks 24 uur spra- moetingen met maatschappe- lijkt te groeien, is het bruto
                         ken de Kamerleden met het Be- lijke organisaties. Van consu- binnenlands product per hoofd
                         stuurscollege, Eilandsraadsle- mentenbond Unkobon kregen van de bevolking op Bonaire
                         den en tal van maatschappelijke ze een hand-out om in tien mi- nauwelijks gegroeid sinds 2011.
                         organisaties. Er was geen ont- nuten kennis te nemen van de De Kamerleden lunchten met
                         moeting met de pers in het pro- problemen die op Bonaire spe- de stichting POP Bonaire, die
                         gramma opgenomen.   len. Bovenaan stond de verho- zich richt op ontwikkeling van
                          De  12-koppige delegatie ging van de elektriciteitstarieven het platteland. Volgens Sherwin
                         kwam even langs Bonaire op met 24 procent zonder dat er al Pourier en Jan Jaap van Almen-
                         weg naar het Interparlementair sprake is van compenserende kerk werd er enthousiast gerea-
                         Koninkrijksoverleg (Ipko) op maatregelen in de vorm van een geerd op de uitgevoerde projec-
                         Aruba, dat gisteren begon. Bij subsidie. De Autoriteit Consu- ten en de plannen van POP voor
                         aankomst zondagmiddag wer- ment en Markt (ACM) heeft het de ontwikkeling van landbouw.
                         den de Kamerleden op luchtha- nieuwe systeem namelijk op- Verder is er onder andere ge-
                         ven Flamingo verwelkomd door nieuw met drie maanden uitge- sproken over toeristische ont-
                         gezaghebber Edison Rijna en steld, omdat er nog geen duide- wikkeling en verduurzaming
                         waarnemend Rijksvertegen- lijkheid is over de subsidie. van de geitenhouderij.
   1   2   3   4   5   6   7