Page 1 - ANTILL DGB
P. 1

Jaargang 14 nr. 188 - NAf 1,50/US$ 0,85 incl. OB                  Woensdag 19 juli 2017
  Scarlet weer   2   ‘Kies maar voor 3   Personeel SSC   4  Ambtenaar met   5   Tweede ritzege 27
  onbereikbaar      vrijwillig ontslag’  verdeeld        bijverdiensten     voor Matthews Van een onzer     OM in beroep tegen Orlando Balentina                     cia Blonk, de raadsvrouw
 verslaggeefsters                                          van Balentina, tegenover
 Willemstad - Het Open-                                       deze krant weten dat het
 baar Ministerie (OM) aanleg veroordeeld tot een Blessings, waar Balentina kerkleider. Het OM had van justitie Ludmilla Vi- nog niet bekend is of haar
 heeft hoger beroep aange- gevangenisstraf van 9 jaar als pastor (kerkleider) in eerste instantie een cento sprak bij de behan- cliënt in hoger beroep
 tekend in de zaak tegen voor het seksueel mis- fungeerde. Als extra straf - gevangenisstraf van 18 deling van de zaak van wenst te treden. Het
 Orlando Balentina. Laatst- bruik van verschillende opgelegd door het gerecht jaar, alsook de ontzetting de grootste misbruikzaak is vooralsnog onbekend
 genoemde is vandaag pre- (minderjarige) meisjes.  - werd Balentina voor een uit het beroep van kerk- die Curaçao ooit heeft ge- wanneer de behandeling
 cies twee weken geleden De slachtoffers waren periode van veertien jaar ganger voor 14 jaar geëist kend.  van deze zaak in hoger be-
 door het Gerecht in eerste lid van de kerk Rains of ontzet uit zijn beroep als tegen Balentina. Officier Eerder liet advocate Ali- roep plaats zal vinden.

 ‘Investeer in                             Schildpad vrijgelaten

 elke markt’


 Intern opiniestuk: In oktober zullen we huilen
 Van een onzer verslaggevers
 Willemstad - Curaçao moet niet kiezen tussen Europa of Amerika, maar
 zich op beide markten richten. Dat zegt directeur Miles Mercera van
 hotel- en toerismeorganisatie Chata. Hij zegt niet bekend te zijn met
 berichten over een discussie hierover binnen zijn organisatie.

  Er zouden binnen Cha- ders kunnen veel dichter Amerikanen gaat 80 pro-
 ta voorstanders zijn van bij huis naar het strand, cent naar hotels. We moe-
 meer focus en investerin- bijvoorbeeld op Ibiza, met ten juist wel investeren in
 gen op de Noord-Ameri- minder gedoe op bijvoor- Europa en zorgen dat ze
 kaanse markt, terwijl an- beeld Schiphol. terugkomen. Als ze voor
 dere leden vinden dat Eu- Er zou meer geld moe- de derde of vierde keer ko-
 ropa als belangrijkste ten gaan naar verbetering men kiezen ze wel voor
 markt voor Curaçao de van het product Curaçao, een appartement.”
 aandacht moet blijven zoals het schoonmaken Volgens de directeur
 houden. Mercera ontkent van het eiland en de ‘wil- moeten er ook nieuwe
 dat, hij zegt dat het beleid dwest aan ongeregistreer- markten worden aange-
 van Chata simpel is: ,,Wij de appartementen’ moet boord om de 7.000 ka-
 vinden dat we op alle worden aangepakt. Vervol- mers, waarvan 3.000 in
 markten moeten focussen gens zou er meer geïn- hotels, te vullen. Er is
 waar we een directe ver- vesteerd moeten worden voortdurend contact met
 binding mee hebben. Dat in de Amerikaanse markt. de vliegmaatschappijen
 moeten we niet lukraak ,,Die is dichterbij en Cura- over de vluchten naar Cu-
 doen, maar richten op çao is nieuw voor ze.” Bo- raçao. ,,We hebben pas
 plaatsen waarvandaan air- vendien geven Amerika- nog gesproken met Jet-
 lift is, dus in het geval van nen veel geld uit op hun Blue (VS) en Avianca (Co- Een mooi beeld: een schildpad die na een succesvolle operatie en genezing weer in
 de Verenigde Staten zijn vakantie, zegt de brief- lombia).” Voor Chata zijn zee werd vrijgelaten. Deze schildpad had twee haken in zijn keel en is door dierenarts
 dat Florida en New York. schrijver. Curaçao heeft de alle markten, inclusief Eu- Odette Doest geopereerd. Na een succesvolle operatie werd het dier zaterdag met
 En in Europa zijn dat Amerikanen veel te bie- ropa, belangrijk. veel liefde weer vrijgelaten.  FOTO SEA TURTLE CONSERVATION CURAÇAO
 Nederland en Duitsland.” den: cultuur, kleurrijke
  Curaçao komt regelma- mensen, geschiedenis en
 tig negatief in het nieuws uitgaansleven. ,,Er bestaat Bankrekeningen Plaza Hotel leeg
 in Nederland, met alle ge- geen succesvol Caribisch
 volgen van dien. ,,Neder- eiland zonder een grote
 landers vergeten niet”, Amerikaanse markt.”
 staat in een intern ver- Mercera is niet op de Van een onzer  heeft nog geen compleet vordering aanvoeren in slag dat SVB en de Ont-
 spreid opiniestuk van een hoogte van dergelijke ge- verslaggevers beeld van de financiële si- het faillissement”, zegt vanger erop hebben laten
 bezorgde manager dat in luiden. Hij zegt dat de Willemstad - Bij Plaza tuatie bij het hotel en casi- Maria. leggen blijft van kracht.”
 handen is van deze krant. markt stabiel is, de kamer- Hotel Management en no. ,,Ik ben dat aan het in- In opdracht van de SVB Met de opbrengst van de
 Vluchten uit Amsterdam bezetting is ongeveer ge- Plaza Casino Manage- ventariseren. Maar het en de Landsontvanger veiling hopen de twee par-
 zouden al tientallen lege lijk aan vorig jaar. ,,De ment lijkt nog weinig te lijkt erop dat er geen baten worden de ‘roerende goe- tijen een deel van het be-
 stoelen hebben en dat zal vluchten uit Europa zitten halen. Volgens curator Va- zijn. Er staat geen geld op deren’ in Plaza op woens- drag dat Plaza Hotel Ma-
 alleen maar erger worden. vol. Van de Europese lerie Maria staat er geen de bankrekeningen.” De dag 26 juli geveild. Het nagement en Plaza Casino
 ,,In oktober zullen we alle- gasten (vooral uit Neder- geld op de bankrekening. curator heeft de SVB ge- meubilair en andere zaken Management hun schul-
 maal huilen als de sta- land en Duitsland, red.) ,,Er zijn geen baten.” vraagd om de cessantia die verplaatsbaar zijn, zijn dig is terug te verdienen.
 tistieken van CTB (het toe- gaat 50 procent naar zoge- Beide bedrijven werden aan de 56 werknemers in eigendom overgedra-
 rismebureau, red.) en noemde alternatieve ac- op 7 juli door de rechter uit te keren. ,,Het bedrag gen aan de Girobank. Ma- Op pagina 4
 Chata komen.” Nederlan- commodaties, van de failliet verklaard. Maria kan de SVB dan weer als ria: ,,Maar het bodembe- Kijkdagen voor publiek
   1   2   3   4   5   6