Page 12 - AHATA
P. 12

Antilliaans Dagblad Donderdag 14 september 2017                                  11
                                                      Curaçao

 Opbrengst veiling Chata voor SSS


 Van een onzer verslaggevers
 Willemstad - De Curaçao Hospitality & Tourism
 Association (Chata) organiseert een veiling om geld in te
 zamelen voor het hulpfonds om Saba, Sint Eustatius en
 Sint Maarten te helpen na de vernielingen die orkaan Irma
 daar heeft aangericht.

  In een persverklaring schrijft Recovery Fund.” (een Caribisch
 Chata dat het Caribisch gebied fonds voor de wederopbouw na
 met orkaan Irma een vernietigen- de orkaan, red.). De veiling is op 8
 de natuurramp heeft meege- september begonnen en loopt tot
 maakt. De vereniging is erg be- 27 september om 11.59 PM; die
 gaan met het lot van de getroffe- dag is het World Tourism Day. Toerisme is de levensader van Sint Maarten.
 nen. Met het oog op de schade als De vereniging beschouwt de vei-
 gevolg van de orkaan, heeft Chata ling als een manier om verant- Presentatie noodbegroting aan parlement
 besloten om de opbrengst van woordelijkheid te nemen in het
 haar jaarlijkse veiling dit jaar te Caribisch gebied. De leden van
 doneren voor hulp aan de Boven- de vereniging helpen mee door Vervolg van pagina 1 ben aan water, voedsel, medicij- dat het resterende deel van de
 windse Eilanden. Normaal ge- speciale prijzen voor de veiling hotelkamers nen of om geëvacueerd te wor- begroting over 2017 en ook de
 sproken wordt de opbrengst van beschikbaar te stellen zoals ac- Op grond van de alom aanwezi- den. De overheid wil ook be- nieuwe begroting 2018 met te-
 de veiling gebruikt voor investe- commodaties, vluchten en leuke ge schade zijn prioriteiten ge- werkstelligen dat supermarkten korten zullen kampen. De rege-
 ringen in het toerisme. Zoals de activiteiten. In het persbericht steld. Allereerst is dat het herstel en apotheken zo snel mogelijk ring zal het parlement binnen-
 campagne om mensen bewust te heeft de vereniging het publiek van de openbare orde en veilig- weer de deuren openen. Het op- kort een noodbegroting presen-
 maken van het belang van de opgeroepen om een bod te plaat- heid. Dat gebeurt met de hulp ruimen van het puin is vitaal. teren.
 branche. Het geld wordt normaal sen en Chata zo te helpen om van Nederlandse militairen, po- Geprobeerd wordt een plan in De vergadering vond achter
 gesproken ook gebruikt voor de meer geld in te zamelen om de litieagenten uit Nederland, Cu- elkaar te draaien om de 8.000 gesloten deuren plaats in het Be-
 ontwikkeling van menselijk kapi- humanitaire nood op de SSS-ei- raçao en Aruba, evenals militie- leerlingen weer snel op school te stuurskantoor, Government Ad-
 taal en de promotie van bestem- landen te lenigen. Meer informa- eenheden uit Curaçao en Aruba. krijgen, met speciale aandacht ministration Building, op Pond
 mingen. ,,Tegen het licht van de tie is te vinden op onderstaande Zij staan de lokale autoriteiten voor examenkandidaten. Island. De opname ervan werd
 huidige ontwikkelingen in de re- sites.    bij, aldus gouverneur Holiday. Er zal volgens Holiday, die later uitgezonden op de radio
 gio, heeft Chata zich verplicht om        De regering is bezig met het spreekt namens de regering- met commentaar en toelichting
 de extra fondsen te gebruiken i www.chataauction.com of  opzetten van distributiepunten Marlin, begrotingssteun nodig van Statenvoorzitter Sarah Wes-
 voor een Caribbean Hurricane www.chata.org  voor degenen die behoefte heb- zijn omdat het de verwachting is cot-Williams.
                                               Advertentie
 Aanhoudingen voor vuurwapen                        Handelshuis Alablanca Food Products N.V.

                                               zoekt:
 Van een onzer verslaggevers Bovenwindse Eiland is geboren inverzekeringstelling van het
 Willemstad - De politie heeft op en K.S., die eveneens op het ei- duo door de officier van justitie (Assistant) Export Manager
 Sint Maarten twee mannen aan- land is geboren. De twee man- verlengd. Het tweetal wordt op
 gehouden voor vuurwapenbezit. nen zijn afgelopen dinsdag aan- korte termijn voorgeleid aan de
 Het gaat om M.A.W. die op het gehouden. Op woensdag is de rechter-commissaris.     Full time

                 Advertentie               Taken:
         SBN Doormanweg 55  Tel: 7382488  STOP & SHOP     -  Export Binnendienst ter ondersteuning van de
                           @ SURPRISE!     -  Export Manager.
                                        Commerciële verantwoordelijkheid voor de
                           KWALITEIT, KEUZE,     lokale markt met als doel door te groeien naar
                           VERRASSEND!        verantwoordelijkheid voor enige export markten.
                      https://www.facebook.com BlokkerCuracaoSurprise
             ALLE ELEKTRISCHE APPARATUUR (220V / 50HZ)
                                      Vereisten:
                                      -  HBO-Comm.Econ.-diploma of gelijkwaardig,
                                      -  enige jaren ervaring op commercieel gebied,
                                      -  goede beheersing van de Nederlandse en Engelse
                                        taal;
                                        beheersing van Frans en Spaans is een pre,
         MINSTRAL                         -  goede communicatieve vaardigheden,
                                      -  goede beheersing van Outlook, Word, Excel, en
                                        PowerPoint, Soc. Media,
                      Voor de warme dagen,
                      koelkast waterkan!       -  overzichtlijk, orderlijk en accuraat kunnen werken,
                                      -  stressbestendig,
                                      -  zelfstandig kunnen werken,
                                      -  klantgericht.
          STOOMMANDJE; PAST IN ELKE PAN!       Wijnkan
                                      Uw schriftelijke sollicitatie kunt u tot uiterlijk 30 septem-
                                      ber per e-mail sturen naar:
               Storm asbak in
               diverse kleuren     EXTRA GEHARD     info@alablanca.com t.a.v. de directie.
                           HORECA GLASWERK
   7   8   9   10   11   12   13   14