Page 3 - MIN.MIKE DE MEZA APRIL 9,2015
P. 3
Diahuebs April 9 2015 Pagina 13

JAN DE RUIJTER

ROTTEN TOMATOES

HIER ZIJN ZE DAN WEER.......... DE TOP 20 (!!!) MEEST IDIOTE
POLITIEKE MOMENTEN VAN MAART 2015 op Aruba !! (deel 4)

Rotten tomato nummer 5: pertinent niet waar is, het vermindert de Coastal dat door Valero is overgenomen...
afhankelijkheid van fossiele brandstof, het vindt u het raar als ik er helemaal niets
Verdeel en Heers; hoe Aruba is een stap op het gebied van innovatie en meer van geloof...deze regering heeft ALLE
Aruba wordt een toonbeeld in de regio en geloofwaardigheid al lang geleden totaal
verdeeld wordt de gewoonlijke lariekoek van deze regering verloren. Deze regering gaat de raffinaderij
Mieke Eman maar rept met GEEN WOORD compleet afbreken en blijft met de vuile
Dankzij Solo di Pueblo weet de Arubaanse over de prijs die de bevolking moet gaan grond zitten, precies zoals Henny halve
bevoking nu precies hoe de grote financiële betalen. Die gaat namelijk nog verder Eman dat al in 1986 wilde doen. En dat gaat
belangen op Aruba verdeeld worden omhoog! En por colmo lezen we plotsklaps gebeuren onder het excuus dat San Nicolas
onder enkele van de ‘grote’ rijke families, dat ‘out of nowhere’ de familie Harms duurzaam ontwikkeld gaat worden met
sponsoren van de groene AVP-partij. Onder eigenaar is van het zonnepanelenpark op het Bahia hotel dat een fantasie phantom
het nobele mom van een Groen Aruba en een de airport. Aruba is net Haiti of Venezuela! project zal blijken te zijn. Let u goed op mijn
absoluut foutief, leugenachtig, zogenoemd Vier families hebben ALLES en de rest kan voorspellingen!! Mieke Eman en Flopmar
klimaatbeleid dat in werkelijkheid bewezen stikken! Oduber belazeren IEDEREEN. Ik ben een
is één grote frauduleuze klimaathysterie burger die daar schoon genoeg van heeft
te zijn, moeten fossiele brandstoffen zoals TOTDAT DE BOM BARST, DE BEVOLKING en ik snak naar goede en fatsoenlijke
olie, vervangen worden door hernieuwbare WAKKER WORDT, ONTWAAKT UIT DE bestuurders.
‘schone’ energiebronnen zoals zonne- DUURZAME DROOM EN ONTDEKT
energie, windenergie en biomassa-energie. DAT HET ALLEMAAL ÉÉN GROTE Rottentomato nummer 2: A bira
Het is een circus van bedrog waarbij de NACHTMERRIE IS.
water- en elektriciteitstarieven verzwegen Als burger heb ik er schoon genoeg van dat tempo pa Mike hoepel op
blijven omdat die alleen maar hoger en ons mooie Aruba zo verpest is, wat denkt u
NIET lager worden. Windenergie wordt ervan? Dat was de grote kop van een lang artikel
nooit en te nimmer rendabel, de technologie in een lokale krant. En gelijk hebben ze. Zo
voor zonne-energie komt pas na 2020 zover Rotten tomato nummer 4: Triple gaat dat met alle van Hero tot Zero’s. Van
dat rendament mogelijk wordt en biomassa- Rotmarop Oduber tot Mike Hoepel Op. Het
energie is onrendabel en niet schoon. Maar M ging hedgen alternatieve groene beleid van Mike Hoepel
die hogere energieprijzen zijn natuurlijk Op heeft heel Aruba de afgrond ingestort
aantrekkelijk voor grote investeerders, Geen hedging voor 20 % van de oliebehoefte en zelfs WEB zit nu in de grootste financiële
ook op Aruba. Recent kondigde de hele voor 3 maanden zoals vele jaren gebruikelijk problemen. En bij alle schulden van Land
Rockefeller-familie aan hun belangen in was, maar voor 100% van de oliebehoefte Aruba kan ook de schuld van 15 miljoen florin
Standard Oil, Exxon, Amoco en Chevron te voor 2 jaar! En dat terwijl olie-experts bijgeteld worden die de overheid schuldig
verkopen en te investeren in hernieuwbare de daling van de wereldolieprijs door de is aan WEB. Vreemd genoeg wordt de
energie. De familie is boos op president exploratie van schaliegas en schaliegasolie overheid NIET afgesloten door ELMAR maar
Obama die schaliegas en schaliegasolie en door de opening van de Keystone XL ELMAR kwam wel op Nood Cura Cabai 151
aanboort (fracking) en de Keystone XL pipeline voorzien hadden. Ik ben ervan om de elektriciteit af te sluiten van Marcelo
pipeline (voor olietransport tussen Canada overtuigd dat het met voorbedachte rade Silva, een kankerpatiënt met colorectal
en Texas) opende zodat de wereldolie prijs is gedaan en dat de belangen van triple M, cancer en een stoma, die in staat moet
door het verhoogde aanbod van olie voor Mike Eman, Mike de Meza, Melvin Ras en zijn om gebruik te maken van elektriciteit
heel lange tijd laag zal blijven. En daarom schoonvader Oscar Wyatt ‘more than meets om humanitaire en hygiënische redenen
gaan de Rockefellers de alternatieve the eye’ zijn. Van een bekende informant omdat het vervangen van de stomazak in
energie in; de prijzen daarvan liggen veel kreeg ik te horen dat die vier, de hele het donker niet mogelijk is. Die afsluiting is
hoger en dus is het een goede investering transshipmenthandel op San Nicolas in bezit niet alleen dubieus en kwalijk, het is een
voor hen! En zo doen de families De Veer hebben en dat zij de benodigde olie tegen flagrante schending van mensenrechten en
en Harms dat op Aruba. MetaCorp is de nu spotgoedkope wereldprijs inkopen en due process. A bira tempo pa Mike Hoepel
eigenaar van Ecogas die eerst Serlimar de die via het hedging contract peperduur aan Op! DIT is het beleid van Mike Hoepel
vuilophaalmarkt uitdrijft om dat vervolgens Aruba doorverkopen, tel uit je winst. Ik vind Op! Wat hebben we in hemelsnaam aan
te verwerken in biogas voor WEB die dan dat scenario geloofwaardig. Dus uitzoeken zo’n minister–president. Dat zulke dingen
het gebruik van heavy fuel vervangt door die handel na de regeringswisseling die er gebeuren is een schande voor heel Aruba.
gas. Om dat mogelijk te maken heeft spoedig komt! Ik ben een burger die schoon genoeg van
MetaCorp twee van haar directeuren, Ik ben een burger die er schoon genoeg van die man heeft en ik snak naar een goede en
Every en Timmer in de Supervisory Boards heeft en ik snak naar goede en fatsoenlijke fatsoenlijke minister-president.
geplaatst van MetaCorp, Ecogas én WEB. bestuurders!
Een schoolvoorbeeld van conflict of interest, *En rotten tomato
duidelijker kan het niet. En alsof dat nog Rotten tomato nummer 3: De NUMMERRRRRRRRRRRRRRRR,
niet erg genoeg is betaald WEB NV de ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉN
aanleg en installatie van de kilometerslange raffinaderij Het hele team ministers, ze zijn allemaal
pijpleidingen die nodig zijn voor het Waste even RRRRRRRRRRRRRROT !
to Energy project van Ecogas. De overheid Aankondigingen dat Valero begin dit jaar de Wordt vervolgd in Solo di Pueblo van
pretendeert de volgende voordelen: het terreinen overdraagt aan de regering en dat morgenochtend!
zou om schone energie gaan hetgeen de grond schoon wordt opgeleverd zoals is
afgesproken in het contract van 1989 met
   1   2   3   4   5   6