Page 2 - Brandweer
P. 2

6                                                        Antilliaans Dagblad Vrijdag 22 januari 2016

Curaçao

‘Uitstoot Isla Winterswijk
                  maakt nieuwe

laatste jaren borden voor
                  straatnaam

toegenomen’                                Van een onzer verslaggevers
                                     Winterswijk/Willemstad - De
Sinds 2015 tevens groene aanslag                     gemeente Winterswijk heeft      Wethouder Rik Gommers uit Winterswijk overhandigt het nieuwe
op gebouwen waargenomen                          nieuwe straatnaamborden laten     straatnaambord aan Herma van Engeland-Hoekstra.
                                     maken voor de Winterswijk-
                                     straat op Curaçao. De straat in                                     FOTO’S DE GELDERLANDER
                                     Marie Pampoen wordt voorzien
Van een onzer verslaggevers                        van nieuwe borden door de ge-     stuurt de borden zelfs op naar
                                     meente naar een verzoek van      mijn vakantieadres; ik heb al ge-
Willemstad - Het is een feitelijke constatering dat de laat-       een Winterswijkse toerist. De     waarschuwd dat er anderhalve
ste jaren de uitstoot van schadelijke stoffen door de Isla        Gelderlander schrijft over het ini-  meter Winterswijk aankomt”,
en aanverwante installaties toeneemt. Dat stelt minister         tiatief van de gemeente. De ge-    laat ze weten tegenover de regio-
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)            boren Winterwijkse Herma van     nale Nederlandse krant. Begin
Ronald Plasterk in een brief aan de Tweede Kamer.             Engeland-Hoekstra was op va-     volgende maand komt Enge-
                                     kantie op Curaçao toen ze zag     land-Hoekstra weer op vakantie
  In die brief geeft hij duidelijk- gering is de afgelopen jaren veel- dat de borden in erbarmelijke     naar Curaçao en hoopt ze de bor-  De huidige staat van het straat-
heid over de stand van zaken van   vuldig door de rechter getoetst.  staat verkeerden. Een mailtje     den te kunnen laten installeren.  naambord.
de Isla-raffinaderij.         Ik stel vast dat er tot op heden  naar de gemeente haalde in eer-    ,,Al is het een stuk moeilijker
                   geen rechterlijke uitspraak is ge- ste instantie niets uit, tot ze bur- om daar met de juiste persoon
  ,,Sinds begin 2015 wordt te-    weest die de landsregering of de  gemeester Thijs van Beem bena-    in contact te komen”, besluit ze.
vens een groene aanslag op ge-    vervuiler(s) hebben veroordeeld   derde. Die reageerde enthousi-
bouwen en openbare werken       voor het schenden van milieure-   ast en besloot het verzoek
waargenomen. De openbare       gels”, aldus Plasterk.       te honoreren. ,,De gemeente
website www.luchtmetingencu-
racao.com laat zien dat de uit-     Het Hof heeft geconstateerd                      Advertentie
stoot van onder andere zwaveldi-   dat ten aanzien van de handha-
oxide de laatste jaren een sterke   ving de nationale autoriteiten
stijging vertoont. Uit in 2015 ge-  ruime beoordelingsvrijheid toe-
publiceerde gevalideerde mee-     komt over de vraag of er even-
trapporten van de GGD Amster-     wicht is tussen de belangen die
dam over de jaren 2011 tot en     zijn gediend met het afzien van
met 2014 blijkt dat de uitstoot    handhaving enerzijds en die
van het gehele complex toe-      met handhaving zijn gediend
neemt”, informeert Plasterk de    anderzijds.
Kamer.
                     ,,Die afweging tussen milieu-
  Ook laat hij weten dat de raffi-  en gezondheidsbelangen ener-
naderij opereert onder de Hin-    zijds en sociale, economische
derwetvergunning van 1997.      en financiële belangen ander-
,,Zowel het vraagstuk van over-    zijds, wordt door de regering
schrijding van de milieunormen    van Curaçao gemaakt”, aldus
als handhaving door de landsre-    Plasterk.

Vissershuis aan de
Koredor afgebrand

Van een onzer verslaggevers      slaande brand die het huis volle-
Willemstad - Een houten vis-     dig verwoestte.
sershuis van twee verdiepingen
aan de Koredor is door een        Het lukte de brandweer om
brand helemaal in vlammen op-     het vuur pas na een uur te be-
gegaan. Dat heeft brandweer-     dwingen. De man had heel veel
commandant Elvin Regina aan      spullen in het huis staan, onder
deze krant verklaard.         andere een motor voor de boot
                   waar nog brandstof in zat, gas-
  De brand brak woensdagmid-     flessen, een generator en huis-
dag omstreeks 15.30 uur uit. De    raad.
bewoner van het vissershuis ver-
klaarde aan de brandweer dat hij     De Koredor werd op last van
voordat de brand uitbrak, bezig    de politie uit veiligheidsoverwe-
was om vis te bakken. Op een     gingen tijdelijk afgesloten. Om-
gegeven moment liep de bewo-     streeks 17.00 uur werd de Kore-
ner even weg uit de keuken en     dor weer vrijgegeven. Omdat de
ging bij een buurman naar       wind richting zee waaide, was er
binnen.                na de brand geen sprake van
                   rookoverlast voor de buurt.
  Hij liet de pan met de vis op
het vuur staan. Daarna ontdekte     Volgens de brandweer heeft
de bewoner dat er rook uit zijn    de bewoner alles bij de brand
huis kwam.              verloren. De visser bleef na de
                   brand achter met alleen nog de
  De brandweer van Mundo       kleren die hij aanhad. Het
Nobo rukte na de melding uit en    brandweerpersoneel is van plan
wist de plek in een minuut of vijf  om bij de man langs te gaan om
te bereiken. Maar op dat mo-     kleren die zij zelf niet meer ge-
ment was er al een flinke uit-    bruiken aan hem te geven.
   1   2   3