Page 1 - ANTILL DGB
P. 1

Jaargang 14 nr. 237 - NAf 1,50/US$ 0,85 incl. OB               Donderdag 14 september 2017
  Psychologen   2   Sehos blij met  5   Veiling Chata  11  Premier Eman   17   Bommelding   25
  bieden hulp aan    samenwerking      Sint Maarten      op Sint Maarten     In Moskou

 Transitie van Aqualectra
 Van een onzer        Met reeks projecten investering van 150 miljoen gemoeid        de investeringen te kun-
 verslaggevers                                           nen financieren alsook de
 Willemstad - Nadat Antilliaans Dagblad be- verwachting dat de directie hoort Aqualectra nu tot de 2010, 2011, 2012 en 2103 - negatieve resultaten van
 Aqualectra de afge- schikt geeft aan dat het de hier binnenkort mee naar top van landen in de veelal door rechtstreeks de eerdere jaren in te ha-
 lopen jaren zowel de komende periode gaat buiten komt en medede- wereld als het gaat om het politieke inmenging door len. De bekroning van de-
           om nieuwe huisvesting
                                         het kabinet-Schotte (2010-
                                                   ze financiële omschake-
                     lingen over doet. De tech-
                               aandeel alternatieve en
 operations als vooral (waardoor de locaties Rif nische ‘turnaround’ van duurzame energie. In de 2012) bijna 240 miljoen ling was het behalen van
 de financiën op orde en Mundo Nobo langs de afgelopen jaren omvatte voorbije periode werd ook gulden aan verlies moest de gunstige financial ra-
 heeft gekregen, met zuidkust beschikbaar ko- een nieuwe productiemix, de productiecapaciteit van worden geïncasseerd, is de ting door de internationale
 weer positieve resulta- men voor eilandelijke ont- waarbij de productie op water zowel te Santa Bar- nodige vooruitgang ge- kredietbeoordelaar Stan-
 ten nodig om te   wikkelingsprojecten); uit- Mundo Nobo is afge- bara als op Mundo Nobo boekt. Ten eerste is de dard & Poor’s. Dit vormt
                                         achterstand in financiële
                     bouwd, een nieuwe diesel-
                                                   de voorwaarde die het mo-
           breiding van de dieselcen-
                               opgeschroefd. Deze nood-
 investeren, bereidt trale aan de Dokweg; een plant op de Dokweg is ge- zakelijke maar kapitaalin- rapportage ingehaald en gelijk maakt om de aan-
 het nutsbedrijf zich nieuw geïntegreerd auto- bouwd en in bedrijf geno- tensieve technische in- daarnaast werd in 2014 na staande ‘transitie’, waar-
 voor op een grote matiseringssysteem; de men en de windmolen- vesteringen waren moge- jaren voor het eerst winst mee het nutsbedrijf zich
 transitie met een aanleg van een zonnepa- parken Tera Kòrá en Playa lijk dankzij de financiële geboekt. Die winst en de klaarmaakt voor de toe-
 prijskaartje van ruim nelenpark; en grootschali- Kanoa deel uitmaken van omschakeling van de daaropvolgende geboekte komst, mogelijk te maken.
 150 miljoen gulden. ge voortzetting en vervan- de energiebronnen. Met onderneming, waar de winsten van respectieve-
           ging van de waterleiding- de recente uitbreiding van overheid aandeelhouder lijk 67 en 49 miljoen over Op pagina 6
  Informatie waarover het infrastructuur. Het is de het park te Tera Kòrá be- van is. Nadat in de jaren 2015 en 2106 dienen om Reeks projecten
 80% Hotelkamers
 ‘out of service’
 Van een onzer    hij bekend dat vier op de
 verslaggevers    vijf hotelkamers te zwaar
 Philipsburg - Zo’n 80 pro- beschadigd zijn om nog te
 cent van de hotelkamers kunnen worden verhuurd
 op Sint Maarten is buiten aan toeristen, voor zover
 gebruik en kan ook niet in er überhaupt nog toeristen
 gebruik worden genomen zijn. Want de meesten wil-
 door de enorme ravage die len het zwaar verwoeste
 een week geleden door Ir- Sint Maarten juist zo snel
 ma is aangericht. ,,Toe- mogelijk verlaten. De
 risme is de levensader van meeste huizen zijn be-
 het eiland en dit nieuws is schadigd, het Sint Maar-
 nóg een dreun en wordt ten Medical Center
 onmiddellijk vertaald in (SMMC) heeft problemen
 het verlies van een ontzag- met het dak waardoor
 lijke hoeveelheid banen in minder patiënten opgeno-
 de hotel- en hospitalitysec- men kunnen worden, ter-
 tor.” Zo meldt The Daily wijl de waterdistributie
 Herald, de krant op Sint vrijwel is uitgevallen,
 Maarten die op het mo- doordat leidingen defect
 ment alleen nog bericht zijn geraakt en waterop-                         Hoe word ik abonnee?
 via de website, omdat niet slagtanks ingedeukt en                         Bel voor meer informatie 7472200
 gedrukt kan worden en lek. Het elektriciteitsnet is                        of kom langs aan de Scharlooweg 31.
 daardoor alle inkomsten gehavend en het hoofge-                          Natuurlijk kunt u ook onderstaande
 uit losse verkoop en adver- bouw van nutsbedrijf Ge-                        bon invullen en deze naar ons
 tenties misloopt. Gouver- be is onbruikbaar. De                          opsturen of faxen naar 7472257.
 neur Eugene Holiday meeste van de 27 basis- en                          Naam .……………………………........……
 sprak de regeringsverkla- middelbare scholen zijn                         Voorletter(s) ……................... M / V
 ring uit in verband met de beschadigd; soms beperkt
 opening van het nieuwe maar veelal ernstig. Prin-                         Straat …………………………......…........
 Statenjaar. Daarbij maakte cess Juliana International                       …………………………......….....................
           Airport en Air Traffic Con-
           trol zijn niet operationeel.                          Nummer ……....................................
           Het telefoon- en telecom-                            Telefoon ……………………………..……
  VANDAAG 28 pagina’s
           verkeer is deels weer in ge-
  Curaçao .........................................2-13                       Datum …………………….......................
  Opinie..................................................8 bruik, maar er zijn nog
  Economie............................................9                       Abonnementsprijs Naf 25,50 incl. OB
  Achtergrond..............................14,15 veel problemen.
  Bonaire .............................................16                      * Abonneren is alleen mogelijk op
  Aruba/Regio................................17-19                          * Bezorging begint binnen 3 dagen na
  Nederland...................................20,21 Op pagina 11                    ontvangst van uw betaling
  Internationaal...........................23,24
  Sport ............................................25,26 Presentatie noodbegroting De schade aan de hotel- en hospitalitysector op Sint Maarten door orkaan Irma bete-
  Service/rtv ....................................8,22
           aan parlement    kent verlies van ‘een ontzaglijke hoeveelheid banen’.
   1   2   3   4   5   6