Page 3 - MIN ARENDS_Neat
P. 3

Antilliaans Dagblad Dinsdag 20 juni 2017                                     17
                                                       Aruba

 POR heeft                    Van onze correspondent  Storm op       bureau nog niet in ingeschakeld,
                                                 omdat het weerbeeld nog niet
                         Oranjestad - ,,We zijn vroeg
                                                 duidelijk is. ,,Pas als we weten
                         met het geven van informatie,
                         want we willen geen ongerust-
                                                 eiland wordt getroffen, treedt
                         heid. Hoewel nog niet vast staat komst    dat er een grote kans is dat ons
                         dat Aruba een storm te verduren tie, gewijd aan de tropische het rampenplan in werking. Dat
 groene                     zich voor te bereiden.” Mike gebied ontwikkelt en mogelijk als burgers en bedrijven alvast
                                     storm die zich in het Caribische
                         krijgt, raden we iedereen aan om
                                                 neemt niet weg dat het goed is
                                     midden deze week in de buurt
                          Minister-president
                                                 nadenken over wat ze moeten
                         Eman zei dit gistermorgen tij-
                                                 voorbereidingen treffen.
                         dens een speciale persconferen- van Aruba komt. De bewinds- doen in geval van nood en alvast
                                     man verklaarde dat het rampen-
 plannen                          Werknemers Serlimar leggen werk neer
 Van onze correspondent
 Oranjestad - De nieuwe politieke partij Pueblo Orguyoso
 y Respeta (POR), met lijsttrekker Otmar Oduber, streeft
 naar een duurzaam Aruba met een bevolking die zich
 bewust is van het belang van natuurbehoud. De partij
 heeft een plan opgesteld waarin staat hoe ze dat denkt te
 bereiken.
  Allereerst moet er volgens de
 blauwe partij wetgeving komen,
 zoals een Natuurbeschermings-
 verordening. Daarnaast inte-
 graal beleid dat wordt vastge-
 steld in overleg met alle relevan-
 te partners. Er moet ook een lijst
 komen van beschermde dier-
 soorten en betere bescherming
 van natuurgebieden. POR vindt
 van groot belang dat integer be-        Werknemers van de vuilnisophaaldienst Serlimar hebben gisterochtend het werk neergelegd omdat de
 stuurlijk handelen en trans-          overheid niet op tijd had gereageerd op hun verzoek om een vergadering. De medewerkers willen dui-
 parantie wordt gegarandeerd           delijkheid over wat er met de dump te Parkietenbos gaat gebeuren. De secretaris van de vakbond
 door organisaties die overheids-        Seppa, Edmundo Marlin, heeft aan NoticiaCla bevestigd dat zij inmiddels van minister Mike de Meza
 subsidie ontvangen voor hun ac-         een uitnodiging voor een gesprek hebben ontvangen. Ondertussen gaat de actie door en liggen alle
 tiviteiten op het gebied van na-        werkzaamheden van Serlimar compleet stil.       FOTO REGERING ARUBA
 tuurbescherming.    De nieuwe politieke partij
  Ten aanzien van de dump te Pueblo Orguyoso y Respeta
             (POR) heeft een plan opgesteld
 Parkietenbos en de vele illegale voor het duurzame beleid dat de Prijscontroles bij supermarkten
 dumpplaatsen op het eiland, be-
 looft Por tijdens de eerste hon- partij voorstaat.      FOTO POR
 derd dagen nadat de partij rege-        Van onze correspondent ken we analyses van het aantal mende controle is gericht op de-
 ringsverantwoordelijkheid energie wil POR doorgaan met Oranjestad - Directie Econo- controles, het aantal overtredin- ze groep producten.
 draagt, met een definitieve op- installeren van zonnepanelen en mische Zaken gaat de komende gen en in welke bedrijven het Daarnaast worden elke drie
 lossing te komen. Daarbij speelt meer belastingvoordelen creë- tijd controleren of alle winkels mis is gegaan. Wat we willen be- maanden vergelijkende onder-
 waste-to-energy een doorslagge- ren om de productie van groene zich wel houden aan de maxi- reiken is dat alle ondernemers zoeken uitgevoerd om de prijs-
 vende rol.       stroom te stimuleren.  maal toegestane prijzen voor be- zich aan de regels houden, zodat verschillen van allerlei produc-
  POR wil een beschermd mari- De blauwe partij wil met pu- paalde producten en de overige er geen oneerlijke concurrentie ten tussen verschillende super-
 nepark instellen om het marine- bliekscampagnes en educatieve regels van de prijzenverorde- is.” markten in kaart te bren-
 milieu te beschermen en beter programma’s op scholen meer ning volgen.  Op Aruba gelden maximum- gen.
 in balans te brengen met econo- bewustwording creëren ten aan- Minister Richard Arends van prijzen voor levensmiddelen  ,,Het doel daarvan is om de
 mische activiteiten. Ook moet zien van het belang van de be- Economische Zaken en Com- als rijst, olie, margarine, boter, consumenten te laten zien dat
 het strandbeleid worden verbe- scherming van natuur en mi- municatie licht toe dat prijzen in babyvoeding, melkpoeder, zout, ze met gericht inkopen doen
 terd. Bureau City Inspector lieu. Verbetering van het open- winkels duidelijk zichtbaar moe- meel, thee, koffie, koffiemelk veel kunnen besparen. Als ieder-
 krijgt meer middelen om toe te baar vervoer moet ertoe leiden ten zijn en dat alle producten in en suiker.  een dat doet, wordt de concur-
 zien op natuurbescherming. dat mensen vaker de bus nemen florins moeten zijn geprijsd. Ook de prijzen van eieren en rentie sterker en zullen de prij-
  Ten aanzien van duurzame in plaats van de auto.  ,,Na afloop van de controles ma- brood zijn gereguleerd. De ko- zen dalen”, aldus de minister.
                             Advertentie

     Teleton YMCA Aruba            AntilliaansDagblad   Pensioenwet Setar naar Staten
                          op Aruba is elke dag te koop
                          op de volgende verkooppunten: Van onze correspondent werkten kregen een regeling
  Van onze correspondent tile Bank). Young Men’s           Oranjestad - Minister Richard aangeboden om uit dienst van
  Oranjestad - YMCA Aruba is Christian Association (YM- DE WIT BOOKS & GIFTS Arends van Economische Zaken de overheid te gaan. Negentig
  blij met de toezeggingen CA) werd in 1844 gesticht VALERO BOULEVARD en Communicatie heeft de stuk- mensen accepteerden het pak-
  voor ruim 70.000 florin voor door George Williams in        ken, behorende bij de wettelijke ket, maar direct daarna kwam
  goede doelen en sociale Londen.        SUPERFOOD       regeling van de pensioenen voor naar voren dat de pensioenrege-
  projecten voor jeugdigen; het Het hoofdkwartier is ge- LING & SONS NV de mensen die bij Setar hebben ling voor deze groep niet goed
  resultaat van de recent ge- vestigd in Geneve, Zwitser- VAN DORP AIRPORT gewerkt voor de privatisering, bij was verrekend.
  houden teleton.    land. Ruim 57 miljoen men- VAN DORP BOOK & OFFICE  de Staten van Aruba laten afleve- De vakbonden gingen de
   Dat gebeurde met behulp sen wereldwijd hebben pro- NEW FOOD CENTER ren.         strijd aan, die uiteindelijk
  van individuen, serviceclubs fijt van de organisatie die in      Na goedkeuring door het par- middels een gerechtelijke uit-
  en bedrijven.     125 landen zit.     FA YANG FOODCENTER  lement kunnen de negentig spraak door de ex-ambtenaren
   ,,We zijn allen zeer erken- YMCA Aruba werd 61 jaar BOTICA SANTA CRUZ NV mensen die destijds van de af- werd gewonnen.
  telijk”, aldus YMCA-direc- geleden door Bob Steele BRUNA      vloeiingsregeling gebruikmaak- Nu de wettelijke regeling vrij-
  teur Rachel Croes. De drie opgericht, vooral om te voor- VALERO SANTA CRUZ ten een pensioenuitkering tege- wel rond is, kunnen de betrokke-
  grootste donateurs zijn Aru- komen dat kansloze jonge- ARUBA POST BOEKHANDEL moetzien.  nen een uitkering tegemoetzien.
  ba Airlines, Kiwanis Aruba ren hun heil moesten zoeken        Dertien jaar geleden werd de Aan de afrekening hangt een
  en CMB (Caribbean Mercan- op straat.     THE MARKET      overheidsdienst Setar geprivati- prijskaartje van ruim vier mil-
                          PLAZA BOOK SHOP    seerd. De ambtenaren die er joen florin.
   1   2   3   4   5   6   7   8