Page 1 - อาชีพเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
P. 1

อาชีพเกี่ยวกับ


  คอมพิวเตอร

  นักพัฒนาหุ นยนต (ROBOTICS ENGINEER)


 นาย วีรภัทร ชูเอน   แผนกวิชา เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล       สาขา ดิจิทัลมีเดีย           วิทยาลัยเทคนิคตรัง               สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
   1   2   3   4   5   6