Page 12 - 幼儿有声图画书——小猫烧鱼
P. 12

 可是,鱼好香啊,它又忍不住
kě shì yú hǎoxiāng ā tā yòu rěn bÚ zhù
用手把胶布撕下来。
yòng shǒu bǎ jiāo bù sī xià lái   10   11   12   13   14