Page 10 - 幼儿有声图画书——小猫烧鱼
P. 10

 它刚要尝,就跳起来喵喵叫:
tā gāng yào cháng jiù tiào qǐ lái miāo miāo jiào
“不行!我要管住嘴巴。”
bù xíng wǒ yào guǎn zhù zuǐ ba   8   9   10   11   12