Page 9 - 幼儿有声图画书——小猫烧鱼
P. 9

 第二天,小狗又出去做工,
dì èr tiān xiǎo gǒu yòu chū qù zuò gōng
小猫烧了一条更大的鱼。
xiǎo māo shāo le yī tiáo gèng dà de yú   7   8   9   10   11