Page 7 - 幼儿有声图画书——小猫烧鱼
P. 7

把鱼头吃完,小猫说:“小狗做
bǎ yú tóu chī wán xiǎo māo shuō xiǎo gǒu zuò
工辛苦,这条鱼,我让它吃一大
gōng xīn kǔ zhè tiáo yú wǒ ràng tā chī yī dà
半,我吃一小半。”
bàn wǒ chī yī xiǎobàn
 
   5   6   7   8   9