Page 6 - 幼儿有声图画书——小猫烧鱼
P. 6

把尾巴吃完,小猫说:“尾巴
bǎ wěi bā chīwán xiǎomāoshuō wěi ba
太小啦,要尝 尝鱼头才行。”
tài xiǎo la yào cháng cháng yú tóu cái xíng
 


   4   5   6   7   8