Page 5 - 幼儿有声图画书——小猫烧鱼
P. 5

鱼 真 香 !小 猫 说 : “ 也 不 知 道
yú zhēn xiāng xiǎo māo shuō yě bù zhī dào
好不好吃,我应该尝一尝。”
hǎo bù hǎo chī wǒ yīng gāi cháng yī cháng
 


   3   4   5   6   7