Page 8 - 幼儿有声图画书——小猫烧鱼
P. 8

 可是,鱼太香了,小猫一不小心
kě shì yú tài xiāng le xiǎo māo yī bù xiǎo xīn
就吃光了。小猫很难过。
jiù chī guāng le xiǎo māo hěn nán guò   6   7   8   9   10