Page 2 - Calendar Catalog 2018
P. 2

Company Profile / เกยี่ วกับบริษัทฯ
บริษัท ซิสเต็ม โฟร์ กราฟฟิคส์ จากัด
กอ่ ตัง้ เม่ือ 31 ตุลาคม 2548 เพ่ือให้บริการทางด้านงานพรีเพรสทุกชนิด ด้วยอุปกรณอ์ ันทันสมัยและพนักงานที่มีความรู้ความชานาญ ปัจจุบันนี้บริษัทฯได้เพิ่ม การบริการทางดา้นงานออกแบบสงิ่พิมพ์และรับพิมพง์านจานวนนอ้ย(PrintOnDemand)เช่นหนังสือนิตยสารโบรชัวร์คูม่ือจดหมายขา่วเมนูอาหารการ์ดเชิญ นามบัตรบรรจุภัณฑท์ีท่าจากกระดาษฯลฯโดยคานึงถึงคุณภาพของงานพิมพเ์ป็นหลักเพราะมีระบบการจัดการสี(ColorManagementSystem)เพ่ือให้งานพิมพ์ ออกมาใกลเ้คียงกับงานทีพ่ิมพด์ว้ยระบบออฟเซ็ทอีกทงั้ยังมีจุดเดน่ในเร่ืองการบริการทีร่วดเร็วเพราะเราตระหนักถึงความจาเป็นของลูกคา้สาหรับงานประเภทนี้นอกจากนี้ บริษัทฯยังมีทีมงานออกแบบไวค้ อยบริการให้คาแนะนา เพ่อื สร้างสรรคผ์ ลงานทีม่ ีลักษณะเฉพาะตัว และสร้างมูลคา่ เพิม่ ให้กับงานพิมพอ์ ีกดว้ ย
02 CALENDAR 2018 Catalog


   1   2   3   4   5