Page 4 - Calendar Catalog 2018
P. 4

Company Profile / เกยี่ วกับบริษัทฯ
Graphics Design
กระบวนการสร้างสรรค์อันเกิดจากการผสมผสานศิลปะ และเทคโนโลยี เพ่อื ใช้ในการส่ือสารความคิดออกไป
Prepress
กระบวนการเตรียมงานและเตรียมขอ้มูลรวมทงั้การทาแม่ พมิพ์กอ่นจะนาเขา้สเู่คร่ืองพิมพ์ไดแ้ก่การเตรียมขอ้มูล การออกแบบจัดแบบตกแตง่ภาพตรวจปร๊ฟู พิสูจนอ์ักษร รวมถึงการเอ๊าทพ์ุทเพลทและฟิลม์
Digital Printing
บริการออกแบบและผลิตสิง่ พิมพต์ า่ งๆ เช่นหนังสือ แผน่ พับ ฉลาก บรรจภุ ณั ฑ์ ฯลฯ โดยผลติ ใหไ้ ดต้ ามรปู แบบและจา นวน ทีต่อ้งการดว้ยเคร่อืงพิมพร์ะบบดิจิตอลพร้อมระบบการ จัดการสีทีม่ีคุณภาพ
Label & Packaging
บริการออกแบบพร้อมจัดพิมพ์ Label & Packaging ไมว่ า่ จานวนมากหรือนอ้ยแบบมว้นหรือแบบแผน่และจาหนา่ย เคร่ืองพิมพแ์ละริบบอนสาหรับพิมพบ์าร์โคด้
04 CALENDAR 2018 Catalog


   2   3   4   5   6