Page 6 - Calendar Catalog 2018
P. 6

Premium / ชุดพิเศษ
รหัส | P-01
๙เดินตามรอยพอ่สอน
เป็นปฏิทินชุดพิเศษ เพ่ือเป็นการแสดงความอาลัยและสานึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชจึงไดอ้ัญเชิญพระราชดารัสและพระบรมราโชวาททไี่ดท้รงพระราชทาน เน่ืองในโอกาสตา่งๆตลอดหลายทศวรรษทผี่า่นมาพร้อมภาพประกอบทสี่วยงามและหายากมาจัดทาเป็น ปฏิทินเพ่ือแจกในเทศกาลปีใหม่ โดยหวังวา่ทา่นทัง้หลายจะสามารถนาไปปรับใช้ในชีวิตประจาวันเพ่ือให้ เกิดประโยชน์ ความเจริญ และศิริมงคลแกท่ ุกๆ ทา่ น
รายละเอียดสินคา้
ขนาดแผน่ปฏิทิน
6.25 x 9 นิว้
ขนาดฐาน
6.85 x 9 นิว้
พิมพ์
4 สี
จานวนหนา้
30 หนา้
06 CALENDAR 2018 Catalog


   4   5   6   7   8