Page 7 - Calendar Catalog 2018
P. 7

Premium / ชุดพิเศษ
ภาพจติ รกรรมฝาผนงั ทวี่ ดั พระศรรี ตั นศาสดาราม เป็นภาพวาดบนฝาผนงั เกีย่ วกบั เร่ืองราวในมหากาพยว์รรณคดีเร่ืองรามเกียรติ์อยบู่ริเวณระเบียงรอบพระอุโบสถ มีจานวนทัง้สนิ้ 178ห้องมีโคลงสสีุ่ภาพเลา่เร่ืองอยทู่ีเ่สาทัง้หมด712แผน่ รวม 4,984 บท ทรงคุณคา่ แกก่ ารอนุรักษใ์ ห้คงไวส้ ืบไป
รายละเอียดสินคา้
รหัส | P-02 Art of Siam
ขนาดแผน่ปฏิทิน
6.25 x 9 นิว้
ขนาดฐาน
6.85 x 9 นิว้
พิมพ์
4 สี
จานวนหนา้
30 หนา้
CALENDAR 2561 07 Catalog


   5   6   7   8   9