Page 8 - Calendar Catalog 2018
P. 8

Special / ชุดออกแบบเฉพาะ
รหัส | C-01
25 ปี สืบ นาคะเสถียร
“สืบนาคะเสถียร”นักอนุรักษแ์ละนักวิชาการดา้นทรัพยากรธรรมชาติ ผู้ที่แน่วแน่ในอุดมการณ์ที่จะปกป้องแกง่ เชี่ยวหลานและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ ป่าทุง่ใหญ-่ห้วยขาแขง้ยอมแมก้ระทัง่ปลิดชีพตัวเองเพ่ือเรียกร้องให้สังคม เห็นความสาคัญของการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ
รหัส | C-02 ประชาสัมพันธบ์ริษัทฯ
ออกแบบตามความต้องการของลูกค้า ทัง้ เน้ือหาสีสัน การจัดวางรูปแบบ รูปแบบตัวอักษร ฯลฯ มุง่ เนน้ ตอบสนองความตอ้ งการพิเศษของลูกคา้
08 CALENDAR 2018 Catalog


   6   7   8   9   10