Page 10 - Calendar Catalog 2018
P. 10

Standard / ชุดมาตรฐาน
รหัส | S-01
๗ ทศวรรษ พอ่ แห่งแผน่ ดิน
เป็นการรวบรวมโครงการในพระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่9เพ่ือแสดงถึงพระปรีชาสามารถและความเอาใจใสตอ่ปัญหาของราษฎรทัง้เร่ืองดินนา พลังงานการเดินทางตลอดจนความเป็นอยขู่องราษฎรทุกหมูเ่หลา่ทรงพระราชทานแนวความคิดเร่ือง "เศษฐกิจพอเพียง" เพ่ือหวังให้ราษฎรของพระองคไ์ ดม้ ีชีวิตทดี่ ีและมีความสุขมากข้นึ
รายละเอียดสินคา้
ขนาดแผน่ปฏิทิน
6.25 x 9 นิว้
ขนาดฐาน
6.85 x 9 นิว้
พิมพ์
4 สี
จานวนหนา้
28 หนา้
10 CALENDAR 2018 Catalog


   8   9   10   11   12