Page 12 - Calendar Catalog 2018
P. 12

Standard / ชุดมาตรฐาน
รหัส | S-03
Siamese Fighting Fish
ปลากัดไทยเป็นปลาพ้นืเมืองของไทยทอี่ยูคู่ก่ับวิถีชีวิตของคนไทยมาอยา่งยาวนาน มีหลายสายพันธุ์และมีเอกลักษณไ์มเ่หมือนใครทัง้สีสันทหี่ลากหลายและมีความ กา้ วร้าวดุดัน จึงทาให้เป็นปลาทีน่ ิยมมาจนถึงปั จจุบัน
รายละเอียดสินคา้
ขนาดแผน่ปฏิทิน
8.25 x 6.25 นวิ้
ขนาดฐาน
9 x 6.25 นวิ้
พิมพ์
4 สี
จานวนหนา้
28 หนา้
12 CALENDAR 2018 Catalog


   10   11   12   13   14