Page 13 - Calendar Catalog 2018
P. 13

Standard / ชุดมาตรฐาน
เทยี่ วเมอื งไทย เหมอื นไปเมอื งนอก จะพาไปสมั ผสั กบั สถานทที่ อ่ งเทยี่ ว 12 แห่ง ทใี่ ห้ บรรยากาศเหมือนกับวา่ไดไ้ปเทีย่วเมืองนอกกันเลยทีเดียวเพราะสถานทเี่หลา่นัน้มี ความคลา้ยคลึงกับแหลง่ทอ่งเทยี่วดังๆของเมืองนอกมากๆจนทาให้ไมต่อ้งไปไกล ถึงเมืองนอก ก็สามารถด่ืมดากับความร้สู ึกนัน้ ไดเ้ ช่นกัน
รายละเอียดสินคา้
รหัส | S-04 เทยี่ วเมืองไทย เหมือนไปเมืองนอก
ขนาดแผน่ปฏิทิน
6.25 x 9 นิว้
ขนาดฐาน
6.85 x 9 นิว้
พิมพ์
4 สี
จานวนหนา้
28 หนา้
CALENDAR 2561 Catalog
13


   11   12   13   14   15