Page 11 - Calendar Catalog 2018
P. 11

Standard / ชุดมาตรฐาน
ประเทศไทยเป็นประเทศทีอุ่ดมไปดว้ยผลไมน้าๆชนิดมีให้เลือกทานไดต้ลอดทัง้ปี เราจึงอยากให้คุณไดล้ิม้ลองรสชาติผลไมท้สีุ่กหอมหวานกาลังดีกาลังนา่รับประทาน ตามฤดูกาลของผลไมน้ัน้ๆและคุณจะไดร้ับประโยชนจ์ากการรับประทานผลไมไ้ทย ทีด่ังไกลไปทัว่โลก
รายละเอียดสินคา้
รหัส | S-02 กินให้อร่อย ตอ้ งตามฤดูกาล
ขนาดแผน่ปฏิทิน
6.25 x 9 นิว้
ขนาดฐาน
6.85 x 9 นิว้
พิมพ์
4 สี
จานวนหนา้
28 หนา้
CALENDAR 2561 Catalog
11


   9   10   11   12   13