Page 15 - Calendar Catalog 2018
P. 15

Standard / ชุดมาตรฐาน
12 สงิ่ มหัศจรรยข์ องโลก ทคี่ ัดสรรคไ์ วใ้ นปฏิทินชุดนี้ จะนาทา่ นไปสัมผัสกับสถานทอี่ ายุนับพันปี ทยี่ ังคงรูปลักษณใ์ ห้เราไดช้ ่ืนชม เป็นสถานทีท่ อ่ งเทยี่ วทจี่ ะทาให้ไดร้ ับร้ถู ึงแกน่ แทด้ า้ นวัฒนธรรม ศาสนา ประเพณี ของประเทศนัน้ ๆไดอ้ ยา่ งชัดเจน
รายละเอียดสินคา้
รหัส | S-06 Wonders of the World
ขนาดแผน่ปฏิทิน
6.25 x 9 นิว้
ขนาดฐาน
6.85 x 9 นิว้
พิมพ์
4 สี
จานวนหนา้
28 หนา้
CALENDAR 2561 15 Catalog


   13   14   15   16   17