Page 16 - Calendar Catalog 2018
P. 16

Standard / ชุดมาตรฐาน
รหัส | S-07 Renewable Energy
พลังงานทดแทนถือเป็นหน่งึในเช้อืเพลิงเป้าหมายทคี่าดวา่จะสามารถนามาใช้ในการ ผลิตไฟฟ้าทดแทนกา๊ซธรรมชาติไดใ้นอนาคตอันใกล้ โดยเฉพาะพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานนา พลง้ งานชีวมวล พลังงานความร้อนใตด้ ิน และพลังงานคล่ืนทะเล
รายละเอียดสินคา้
ขนาดแผน่ปฏิทิน
8.25 x 6.25 นวิ้
ขนาดฐาน
9 x 6.25 นวิ้
พิมพ์
4 สี
จานวนหนา้
16 หนา้
16 CALENDAR 2018 Catalog


   14   15   16   17   18