Page 17 - Calendar Catalog 2018
P. 17

Standard / ชุดมาตรฐาน
นา เป็นทรพั ยากรทสี่ า คญั ตอ่ การดา รงชวี ติ เราตอ้ งช่วยกนั ใช้อยา่ งประหยดั กอ่นทจี่ะหมดไปSAVEWaterSaveLifeไดร้วบรวมวิธีการประหยัดนา เพ่ือการใช้ทรัพยากรนาอยา่งร้คูุณคา่
รายละเอียดสินคา้
รหัส | S-08 SAVE Water Save Life
ขนาดแผน่ปฏิทิน
6.25 x 9 นิว้
ขนาดฐาน
6.85 x 9 นิว้
พิมพ์
4 สี
จานวนหนา้
28 หนา้
CALENDAR 2561 Catalog
17


   15   16   17   18   19