Page 19 - Calendar Catalog 2018
P. 19

Standard / ชุดมาตรฐาน
ทอ่ งเทีย่ วพักผอ่ นหยอ่ นใจไปกับ เทีย่ วละไม ณ ไทยแลนด์ ทา่ นจะไดพ้ บกับสถานที่ ทอ่ งเทีย่ วอันนา่ ต่ืนตาต่ืนใจ สัมผัสความสนุกและผอ่ นคลายกันให้เต็มที่
รายละเอียดสินคา้
รหัส | S-10 เทยี่ วละไม ณ ไทยแลนด์
ขนาดแผน่ปฏิทิน
6.25 x 9 นิว้
ขนาดฐาน
6.85 x 9 นิว้
พิมพ์
4 สี
จานวนหนา้
28 หนา้
CALENDAR 2561 19 Catalog


   17   18   19   20   21