Page 21 - Calendar Catalog 2018
P. 21

Standard / ชุดมาตรฐาน
เทีย่ วเมืองไทยกับ 12 ประเพณี ทีค่ ุณตอ้ งไมพ่ ลาด ทีจ่ ะเดินทางไปสัมผัสกับวัฒนธรรม ในแตล่ ะจังหวัดของประเทศไทย ทัง้ งานบุญ งานร่ืนรมย์ ตลอด 12 เดือน
รายละเอียดสินคา้
รหัส | S-12 เทยี่ วตลอดปี 12 ประเพณีไทย
ขนาดแผน่ปฏิทิน
6.25 x 9 นิว้
ขนาดฐาน
6.85 x 9 นิว้
พิมพ์
4 สี
จานวนหนา้
28 หนา้
CALENDAR 2561 Catalog
21


   19   20   21   22   23