Page 23 - Calendar Catalog 2018
P. 23

Standard / ชุดมาตรฐาน
เทีย่วเมืองไทย...ชมดอกไมผ้ลิบานปฏิทินชุดนีร้วบรวมดอกไมส้วยงามดอกไม้ หาชมยากถนนสายดอกไมต้า่งๆทัว่ประเทศไทยเพ่อืให้ทา่นไดอ้ิม่เอมกับความ สวยงามของมวลดอกไมห้ ลากสี ทีท่ า่ นจะประทับใจ
รายละเอียดสินคา้
รหัส | S-14 เทยี่วเมืองไทย...ชมดอกไมผ้ลิบาน
ขนาดแผน่ปฏิทิน
6.25 x 9 นิว้
ขนาดฐาน
6.85 x 9 นิว้
พิมพ์
4 สี
จานวนหนา้
28 หนา้
CALENDAR 2561 23 Catalog


   21   22   23   24   25