Page 24 - Calendar Catalog 2018
P. 24

Standard / ชุดมาตรฐาน
รหัส | S-15
เทีย่ วเพลิน ชวนชิม
เทีย่ วเพลิน ชวนชิม เพลิดเพลินไปกับบรรยากาศยอ้ นยุค และอมิ่ อร่อย กับอาหารดังยา่ นตา่ งๆ แถมยังไดเ้ ก็บภาพบรรยากาศดีๆ ไปฝากเพ่ือนๆ เทีย่ วเพลิน ชวนชิม นาเสนอสถานทนี่ า่ สนใจ ขอเชิญร่วมเทยี่ วไปดว้ ยกัน
รายละเอียดสินคา้
ขนาดแผน่ปฏิทิน
6.25 x 9 นิว้
ขนาดฐาน
6.85 x 9 นิว้
พิมพ์
4 สี
จานวนหนา้
28 หนา้
24 CALENDAR 2018 Catalog


   22   23   24   25   26