Page 25 - Calendar Catalog 2018
P. 25

Standard / ชุดมาตรฐาน
Ocean Paradise ใตท้ ะเลทสี่ วยงาม อลังการจากการสรรคส์ ร้างของธรรมชาติ ชีวิตมากมายหลายเผา่ พันธุ์ แลว้ ยังสอดแทรกคติในการดาเนินชีวิต เพ่ือความ อิม่ เอม สร้างกาลังใจ พร้อมทจี่ ะมีความสุขกับชีวิต
รายละเอียดสินคา้
รหัส | S-16 Ocean Paradise
ขนาดแผน่ปฏิทิน
6.25 x 9 นิว้
ขนาดฐาน
6.85 x 9 นิว้
พิมพ์
4 สี
จานวนหนา้
28 หนา้
CALENDAR 2561 25 Catalog


   23   24   25   26   27