Page 27 - Calendar Catalog 2018
P. 27

Standard / ชุดมาตรฐาน
ประเทศญปี่ ่ ุนเป็นประเทศทใี่ ครหลายๆ คนใฝ่ ฝั นทีจ่ ะไดเ้ ดินทางไปเทีย่ ว รวบรวมแหลง่ ทอ่ งเทยี่ วทนี่ า่ สนใจทัว่ ประเทศญปี่ ่ ุนใน 4 ฤดู ไวเ้ พ่ือเป็นขอ้ มูล ในการทอ่งเทยี่วของทา่นให้...ฟินเวอ่ร์!
รายละเอียดสินคา้
รหัส | S-18 เทยี่วญีปุ่่นฤดูไหน?...ฟินเวอ่ร์!
ขนาดแผน่ปฏิทิน
6.25 x 9 นิว้
ขนาดฐาน
6.85 x 9 นิว้
พิมพ์
4 สี
จานวนหนา้
28 หนา้
CALENDAR 2561 27 Catalog


   25   26   27   28   29