Page 28 - Calendar Catalog 2018
P. 28

Standard / ชุดมาตรฐาน
รหัส | S-19 Discovery Myanmar
"พมา่"หรือ"สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา"ถือเป็นแหลง่อารยธรรมทอีุ่ดมไป ดว้ยโบราณสถานและมหาบูชาสถานศักดิส์ิทธิต์า่งๆทีย่ังคงความงดงามไวเ้หมือน อดีตกาล เชิญสัมผัสความเจิดจรัสของดินแดนแห่งนี้
รายละเอียดสินคา้
ขนาดแผน่ปฏิทิน
6.25 x 9 นิว้
ขนาดฐาน
6.85 x 9 นิว้
พิมพ์
4 สี
จานวนหนา้
28 หนา้
28 CALENDAR 2018 Catalog


   26   27   28   29   30