Page 29 - Calendar Catalog 2018
P. 29

Standard / ชุดมาตรฐาน
ขนมแตล่ะชนิดมีช่ือเรียกทบี่ง่บอกถึงคุณคา่ และแฝงไปดว้ยความหมายอัน เป็นสิริมงคล "ขนมมงคล" ขนมไทยทนี่ าไปใช้ประกอบในงานพิธีมงคลตา่ งๆ พร้อมขัน้ตอนและวิธีการทาอยา่งละเอียด
รายละเอียดสินคา้
รหัส | S-20 ขนมไทยในงานมงคล
ขนาดแผน่ปฏิทิน
6.25 x 9 นิว้
ขนาดฐาน
6.85 x 9 นิว้
พิมพ์
4 สี
จานวนหนา้
28 หนา้
CALENDAR 2561 29 Catalog


   27   28   29   30   31