Page 31 - Calendar Catalog 2018
P. 31

Standard / ชุดมาตรฐาน
รวบรวมเมนูอาหารสุขภาพของคนรักสุขภาพ หรือตอ้ งการคุมนาหนัก ทางา่ยและอร่อยพร้อมขอ้มูลวิธีปรุงไวอ้ยา่งละเอียดทุกขัน้ตอน
รายละเอียดสินคา้
รหัส | S-22 Clean Food
ขนาดแผน่ปฏิทิน
6.25 x 9 นิว้
ขนาดฐาน
6.85 x 9 นิว้
พิมพ์
4 สี
จานวนหนา้
28 หนา้
CALENDAR 2561 Catalog
31


   29   30   31   32   33