Page 32 - Calendar Catalog 2018
P. 32

Standard / ชุดมาตรฐาน
รหัส | S-23 Thai Herbs
"พืชสมุนไพร" เป็นสิง่ ทีอ่ ยูค่ ูค่ นไทยมานับพันปี แตเ่ ม่ือการแพทยแ์ ผนปั จจุบัน เรมิ่ เขา้ มามบี ทบาทในบา้ นเรา สรรพคณุ และคณุ คา่ ของสมนุ ไพร อนั เป็นสงิ่ ทเี่ รยี ก ไดว้า่ภูมิปัญญาโบราณก็เรมิ่ถูกบดบังไปเร่ือยๆและอาจถูกทอดทิง้ไปในทีสุ่ด
รายละเอียดสินคา้
ขนาดแผน่ปฏิทิน
6.25 x 9 นิว้
ขนาดฐาน
6.85 x 9 นิว้
พิมพ์
4 สี
จานวนหนา้
28 หนา้
32 CALENDAR 2018 Catalog


   30   31   32   33   34