Page 33 - Calendar Catalog 2018
P. 33

Standard / ชุดมาตรฐาน
สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นองคก์รระหวา่งประเทศ ระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีจุดเริม่ ตน้ โดยประเทศไทย มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ เพ่ือการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
รายละเอียดสินคา้
รหัส | S-24 AEC
ขนาดแผน่ปฏิทิน
6.25 x 9 นิว้
ขนาดฐาน
6.85 x 9 นิว้
พิมพ์
4 สี
จานวนหนา้
28 หนา้
CALENDAR 2561 33 Catalog


   31   32   33   34   35