Page 34 - Calendar Catalog 2018
P. 34

Standard / ชุดมาตรฐาน
รหัส | S-25 AEC (การ์ตูน)
ความร้เู กยี่ วกับประเทศเพ่ือนบา้ น AEC ของเรา เหมาะสาหรับเด็กและเยาวชน มีภาพการ์ตูนสวยงาม มีเน้อื หาทเี่ ขา้ ใจงา่ ย มีรูปชุดประจาชาติ มีคาศัพท์ คาทักทาย ในภาษาตา่ งๆ ของแตล่ ะประเทศอีกดว้ ย
รายละเอียดสินคา้
ขนาดแผน่ปฏิทิน
6.25 x 9 นิว้
ขนาดฐาน
6.85 x 9 นิว้
พิมพ์
4 สี
จานวนหนา้
28 หนา้
34 CALENDAR 2018 Catalog


   32   33   34   35   36