Page 35 - Calendar Catalog 2018
P. 35

Standard / ชุดมาตรฐาน
การประหยัดพลังงานไมใ่ ช่เร่ืองยากอีกตอ่ ไป เราลงมือทากันไดด้ ว้ ยวิธีงา่ ยๆ ช่วยทัง้ โลก ช่วยทัง้ ตัวคุณเอง มาร่วมประหยัดพลังงาน “ ใช้ซา ใช้นอ้ ย แปรรูป ปรับเปลยี่ น ทดแทน ”
รายละเอียดสินคา้
รหัส | S-26 How to Save The World
ขนาดแผน่ปฏิทิน
6.25 x 9 นิว้
ขนาดฐาน
6.85 x 9 นิว้
พิมพ์
4 สี
จานวนหนา้
28 หนา้
CALENDAR 2561 35 Catalog


   33   34   35   36   37