Page 26 - Calendar Catalog 2018
P. 26

Standard / ชุดมาตรฐาน
รหัส | S-17 Unseen Japan
เทีย่ วประเทศญีป่ ่ ุนกับสถานทีใ่ หมๆ่ แบบ Unseen เยีย่ มชมวัฒนธรรม ญีป่ ่ ุนขนานแท้ ช่ืนชมกับธรรมชาติ แมน่ า ขุนเขา ในเมืองตา่ งๆ ทีพ่ ร้อม ตอ้นรับคุณ
รายละเอียดสินคา้
ขนาดแผน่ปฏิทิน
6.25 x 9 นิว้
ขนาดฐาน
6.85 x 9 นิว้
พิมพ์
4 สี
จานวนหนา้
28 หนา้
26 CALENDAR 2018 Catalog


   24   25   26   27   28