Page 22 - Calendar Catalog 2018
P. 22

Standard / ชุดมาตรฐาน
รหัส | S-13
เทีย่ วเกาะ เลาะอ่าวไทย
เทีย่ วเกาะ เลาะอ่าวไทย เขา้ ถึงมนตเ์ สนห่ ์ของอ่าวไทย ลัดเลาะเกาะตา่ งๆ ทีส่ วยงาม หาดทรายสีขาวนวล อมิ่ เอมไปกับบรรยากาศ ทะเล.๊ ..ทะเลทคี่ ุณจะประทับใจ
รายละเอียดสินคา้
ขนาดแผน่ปฏิทิน
6.25 x 9 นิว้
ขนาดฐาน
6.85 x 9 นิว้
พิมพ์
4 สี
จานวนหนา้
28 หนา้
22 CALENDAR 2018 Catalog


   20   21   22   23   24