Page 20 - Calendar Catalog 2018
P. 20

Standard / ชุดมาตรฐาน
รหัส | S-11
เทีย่ วทัว่ ไทย ใน 12 เสน้ ทาง
เทีย่ วทัว่ ไทยใน 12 เสน้ ทาง กับสถานทีท่ ีค่ ุณจะประทับใจ เพลิดเพลิน การเดินทางทั่วประเทศใน 12 เดือน แหล่งศิลปะและวัฒนธรรม ร่ืนรมยไ์ ปกับธรรมชาติป่ าเขา ทะเล และดอกไม้ ตลอด 12 เดือน
รายละเอียดสินคา้
ขนาดแผน่ปฏิทิน
6.25 x 9 นิว้
ขนาดฐาน
6.85 x 9 นิว้
พิมพ์
4 สี
จานวนหนา้
28 หนา้
20 CALENDAR 2018 Catalog


   18   19   20   21   22