Page 282 - Dutch Asiatic Shipping Volume 1
P. 282

 Blussé en F. S. Gaastra (eds.), Companies and Trade (The Hague, 1981) 245-264.
-, 'The Dutch East India Company as an institutional innovation' in: M . Aymard (ed.),
Dutch Capitalism and world capitalism (Cambridge/Paris, 1982) 235-257.
Steenstrup, C , 'Scandinavians in Asian waters in the 17th century: on the sources for the history of the participation of Scandinavians in early Dutch ventures into Asia'. Acta
Orientalia, 43 (1982) 69-83.
Sténuit, R., 'Early relics of the VOC trade from Shetland. The wreck of the flute Lastdrager
lost off Yell, 1653'. International Journal of Nautical Archaology, 3 (1974) 213-256. Steur, J. J., Herstel of ondergang. De voorstellen tot redres van de VOC, 1740-1795.
Utrecht, 1984.
Sutton, J., Lords of the East. The East India Company and its ships. London, 1981. Tack, J., Die Hollandgänger in Hannover und Oldenburg. Ein Beitrag zur Geschichte der
Arbeiter-Wanderung. Leipzig, 1902. Taylor,E.G.R.,Thehaven-findingart;ahistoryofnavigationfrom OdysseustoCaptain
Cook. London, 1956.
Terpstra, H., De vestiging der Nederlanders aan de kust van Koromandel. Groningen, 1911. -,DeopkomstderWesterkwartierenvandeOost-IndischeCompagnie(Suratte,Arabie,
Perzië). The Hague, 1918.
-, 'De Nederlandsche voorcompagnieën' in: F. W . Stapel (ed.), Geschiedenis van Neder-
landsch-Indië, II (Amsterdam, 1938) 273-475.
Tex, Jan den, Oldenbarnevelt. 5 vols. Haarlem, 1960-1972. Thomas,M.Simon,OnzeIJslandvaardersinde17een18eeeuw.Bijdragetotdegeschie-
denis van de Nederlandse handel en visserij. Amsterdam, 1935.
Tiele, P. Α., Mémoire bibliographique sur les journaux des navigateurs néerlandais. Am­
sterdam, 1867.
-, Bouwstoffen voor de geschiedenis der Nederlanders in den Maleischen Archipel. The
Hague, 1886.
Toussaint, Α., History of the Indian Ocean. London, 1966.
Velschow, T., 'Voyages of the Danish Asiatic Compagny to India and China 1772-1792'.
Scand. Econ. History Review, 20 (1972) 133-152.
Voorbeijtel Cannenburg, W ., 'Het "Karrepad" onzer Oost-Indièvaarders'. Tijdschrift
Kon. Nederl. Aardrijkskundig Genootschap, 2e reeks 70 (1953) 467-471.
-, and J. P. Kruseman, 'Scheepsnamen vroeger en nu'. Bijdr. en mededelingen der Naam-
kundecommissie van de K.N.A.v.W., XVIII (Amsterdam, 1960).
Voskuil, R. P. G. Α., 'De hydrografische kaartering van de Oostindische Archipel tussen
1787 en 1874'. Unpublished Μ. Α. thesis, Utrecht, 1976.
Wake, C. Η. H., 'The changing pattern of Europe's pepper and spice imports, ca. 1400-
1700'. The Journal of European Economic History, VIII (1979) 361-403.
Walton, G. Μ., 'Sources of productivity change in American colonial shipping, 1675-1775'.
Econ. Hist. Review, 2nd S. 20 (1967) 67-78.
Warnsinck, J. C. M., De Retourvloot van Pieter de Bitter (Kerstmis 1664-najaar 1665).
The Hague, 1929.
-, 'De wetenschappelijke voorbereiding van onze eerste schipvaart naar Oost-Indië in:
-, Van Vlootvoogden en Zeeslagen (Amsterdam, 1940) 60-69.
W et, G . C . de, Die vrijliede en vrijswartes in die Kaapse nedersetting 1657-1707. Historiese
Publikasie-Vereniging 2. Kaapstad, 1981.
Wiel, H. J. van der, 'De scheepjesschelling van Zeeland'. Jaarboek voor Munt- en Penning-
kunde, 69 (1982) 47-68.

   280   281   282   283   284