Page 1 - виступ на педраді Обдаровані_Neat
P. 1

Робота з обдарованими
             Оновлення змісту освіти передбачає урахування індивідуально-психологічних
         особливостей та інтересів здобувачів освіти, забезпечення індивідуального й
         особистісного шляху реалізації власного потенціалу кожного учня. «Потужну державу і
         конкурентну економіку забезпечить згуртована спільнота творчих людей, відповідальних
         громадян, активних і підприємливих. Саме таких повинна готувати середня школа
         України».
             «Метою освіти є всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності
         суспільства, її талантів, інтелектуальних, творчих і фізичних здібностей, формування
         цінностей і необхідних для успішної самореалізації компетентностей, виховання
         відповідальних громадян, які здатні до свідомого суспільного вибору та спрямування своєї
         діяльності на користь іншим людям і суспільству, збагачення на цій основі
         інтелектуального, економічного, творчого, культурного потенціалу Українського народу,
         підвищення освітнього рівня громадян задля забезпечення сталого розвитку України та її
         європейського вибору».
             Вся система роботи у школі спрямована на творчий розвиток особистості, сприяння
         інтелектуальному, емоційному та естетичному розвитку школярів. Це, на нашу думку,
         допоможе учням оволодіти важливими життєвими компетенціями. Ми намагаємось
         створити  ґрунт для такого освітнього процесу, в якому дитина навчається змінювати,
         поліпшувати, вдосконалювати умови свого життя, підвищувати його якість, а не
         пристосовуватись до вже сформованих умов.
             Освітній процес у закладі орієнтований на суб’єкт-суб’єктні демократичні
         відносини між педагогами, школярами та батьками. У центрі освітнього процесу
         перебувають інтереси учня та вчителя, розвиток здібностей здобувачів освітнього
         процесу.
             Здібності – індивідуально-психологічні особливості, які є умовою успішного
         здійснення певної діяльності. Вони не можуть бути зведені до знань, умінь і навичок, що є
         у людини, але забезпечують їх швидке надбання, фіксацію й ефективне практичне
         застосування.
             Обдарована дитина вирізняється від інших яскравими, очевидними, інколи
         визначними досягненнями або має внутрішні задатки для таких досягнень у певному виді
         діяльності. Зазвичай обдарованими називають дітей, які мають високий інтелект та рівень
         творчості, випереджають однолітків у розвитку, наділені особливими здібностями до
         навчання у школі чи до специфічних видів діяльності (і досягають високих результатів у
         цих видах діяльності), постійно прагнуть праці, яка відповідає їхнім здібностям.
             Основні ознаки обдарованої дитини: висока пізнавальна активність, оригінальність
         ідей та творчих продуктів, випередження за розумовим розвитком своїх однолітків,
         гнучкість мислення, розвинена фантазія, здатність бачити проблему під незвичним кутом
         зору, ранній розвиток мовлення (дитина має великий словниковий запас, починає рано
         читати) надання переваги спілкуванню з дорослими та старшими дітьми, оскільки з
         однолітками нецікаво підвищена потреба в інтелектуальних або творчих навантаженнях,
         отримання задоволення від цього, надання переваги індивідуальній роботі над груповою,
         здатність до довготривалої концентрації уваги на цікавій діяльності, схильність виходити
         за межі поставленого завдання.
             Отже, обдарованість — це комплекс якостей, серед яких основними складниками є:
         інтелект, творчість, мотивація.
             Учитель   повинен   знати   основні   проблеми   обдарованих    дітей:
         •  проблеми у спілкуванні з однокласниками;
         •  порушення взаємодії з учителями;
         •  нерозуміння з боку батьків;
         •  прояви девіантної поведінки (у т.ч. пропуски уроків);
   1   2   3   4   5   6