Page 7 - 7. BAHASA ARAB_MTs_KELAS_VII_KSKK_2020_Kamimadrasah_Neat
P. 7

لولأا سردلا
                          ُ َّ َ ْ ُ ْ  َّ
                   ف             ع  را  تلا                        ُ َ
                            َ
                َّ َ
                  ْ ْ
                       ْ ْ َ ُ َّ
              . مازع ىمسا     . ِ  مكيلع ملاسلا
                   ِ


            1                                                    BAHASA ARAB - KELAS VII
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12