Page 22 - Jälmers Ur
P. 22

och queert på ett sätt som man o a inte ser när ett nystartat klockmärke lanserar sin första kollek- tion. Att vi båda lade märke till den här model- len är kanske en indikation på att man är villig att spegla den tid vi lever i, och det känns ju alltid kul att se i branscher som o a ses som lite stelbenta och konservativa.
känns o nt att  ska upp telefonen ur  ckan. Kronabys lösning på dåliga telefonvanor hand- lar i huvudsak om tysta noti kationer, i form av vi- brationer från klockan. SMS, inkommande samtal och andra tjänster som man knutit till telefonen kan slussas vidare till klockan, och informera med en diskret vibration. Det  nns exempelvis ett duss- intal förprogrammerade, unika vibrationsmönster som kan kopplas till speci ka personer i din tele- fon. På så vis kan man känna av – rent fysiskt – vem som försöker kontakta dig beroende på hur klockan vibrerar när den tar emot en signal från mobiltelefonen.
En annan funktion, som Sarandis Kalogeropulos i synnerhet var väldigt entusiastisk över, är “walk me home”. Rent praktiskt innebär det att en an- nan person kan följa din position via GPS i mo- biltelefonen eller surfplattan. Det är en väldigt sympatisk funktion, och i samtal med teamet kom både lättsamma och mörka vardagssituationer på tal. Om det faktiskt kommer bidra till en ökad trygghetskänsla är en annan fråga, men det var intressant att se ett genuint engagemang kring den här funktionen.
Mycket av de satsningar som Anima gör med Kronaby handlar om hur marknaden hittills rea- gerat på smarta klockor. Stora teknikföretag som Apple, Samsung och Sony har satsat på smarta klockor med ganska begränsad framgång. In- nan Apple släppte Apple Watch togs det för givet att de skulle sopa banan med alla konkurrenter, på samma vis som iPhone har blivit modellen av hur en modern telefon skall se ut.
Vad man nu kan se, som följd av teknikjättarnas felsteg, är att nya aktörer fått plats i rampljuset. Med det här i åtanke är det kanske inte så kon- stigt att kinesiska intressenter nu gått in och satsat på ett nytt svenskt märke.
Framtidsprognosen för smarta klockor kom- mer troligtvis fortsätta vara rätt grumlig i  era år framöver. Om Kronaby blir en succé är svårt att säga, men att de utgör ett faktiskt alternativ säger en hel del om hur öppen den här marknaden är för nya förmågor, och att det ännu inte  nns
När det var dags att prata om de smarta funk- tionerna var diskretion ett återkommande tema
från Kronaby-teamet. Den sortens lösning som Kro- naby valt – det vill säga att låta klockan fungera som en länk till mobiltelefonen – gjorde att sam- talsämnet o a kretsade kring situationer där det
22


   20   21   22   23   24