Page 45 - LCW LIFE | OCAK 2020
P. 45

Dikkat ve konsantrasyon bozulmaları,
Duygu ve dürtü kontrolünü yönetmekte zorlanması, Görme sorunları, duruş ve iskelet bozuklukları, daha az
fiziksel harekete bağlı olarak kilo sorunları ve radyasyon riskinin artması,
Daha çok ve sık kullanma isteği, engellendiği zaman yoksunluk belirtileri (aşırı öfkelenme, hayal kurma vb.)
Haz odaklı kimlik gelişimi, arzuları erteleyememe, prob- lem çözme becerilerinde zorlanma,
Toplumsal yaşamda yaşıtlardan çekilme, yetişkinlerle çatışma.
Bu başlıkları daha da çoğaltabiliriz. Dijital yaşama dönük ilişkiler her ailede, her çocuk özelinde kendine göre bi- çimlenmektedir. Dolayısıyla çocuklar için dijital yaşamın güvenliği yine aile değerleri ve kültürü tarafından belir- lenebilir. Ailelerin dijital platformları ve internet kullanımı sırasında yasaklayıcı değil, sınırlayıcı olmak, çocuklarımızı bilinçlendirmek ama aynı zamanda gerekli önlemleri de almak gerekmektedir. Ebeveyn olarak çocuklarımızın in- terneti ve sosyal ağ sitelerini daha güvenli bir şekilde kul- lanmaları dijital okuryazar olabilmeleri için yapılabilecek- leri şöyle sıralayabiliriz:
Evinizin internet kurallarını belirleyin; çocuklarınız in- terneti kendi başlarına kullanmaya başlar başlamaz, in- ternet kullanımı hakkında üzerinde herkesin anlaşmaya varabileceği bir kurallar listesi yapmak iyi bir fikirdir. Bu kuralların neler olduğunu anlaşılır bir şekilde açıklayın ve kuralları kesin olarak koyun. Koyduğunuz kurallar ve ko- nuşmalarınızda pozitif tutum sergileyin.
Attention and concentration distortions,
Difficulty in managing emotion and impulse control, Visual problems, posture and skeletal disorders,
weight problems because of less physical movement and increased radiation risk,
Willingness to use more often, symptoms of depriva- tion when the children are not allowed to use internet (excessive anger, daydreaming, etc.)
Pleasure oriented identity development, inability to postpone desires, difficulty in problem solving skills,
Social life withdrawal from peers, conflict with adults.
It is possible to multiply these headings. Relationships to- wards digital life are shaped according to each family and every child. Therefore, the security of digital life for children can be determined by family values and culture as well. It is necessary for the families to be restrictive, not to be pro- hibitive, to raise awareness of our children, but also to take necessary measures during the use of digital platforms and internet. As a parent, here are things we can do so that our children can use the internet and social networking sites more safely and they become digitally literate.
Set your home internet rules; as soon as your children start using the internet on their own, it is a good idea to make a list of rules that everyone can agree on using the internet. Explain clearly what these rules are and set them strictly. Be positive about your rules and in the speeches.
 43


   43   44   45   46   47