Page 5 - AUTO BR. 43 - MAGAZIN O AUTOMOBILIZMU U CRNOJ GORI
P. 5

Kolumna

     Podigni glavu     Piše: Darko Popović


     Subota je, 6.april 2019. U kružnom toku la i elektronskih pomagala u njemu, ali i okružuje, zatrpavajući smećem naselja u
     na Starom Aerodromu u Podgorici uobi- u našim životima!       kojima živimo.
     čajen saobraćaj.         Uskoro će nam ,,autonomna vožnja“ vo- Ako bi smo ponekad podigli glavu, pri-
     Iz pravca Katoličke Crkve uklapam se zila i bukvalno oduzeti volan iz ruku. Ima- mjetili bi nebo prošarano oblacima koji
     prema Bulevaru Josipa Broza. Ispred ćemo više vremena da radimo dok nas putuju na vjetru.
     mene robusan bijeli džip, a za volanom automobil sam prevozi uobičajenom Mijenjajući oblike, uvijek iznova priča-
     silikonska dama koja savijenog vra- rutom.             ju priču na toj veličanstvenoj pozornici.
     ta glavom pridržava telefon na ramenu Čarobni ekran čini da smo ispred njega i Zadržite pogled bar desetak minuta,
     dok drugom rukom nešto bilježi na pri- kada smo u prirodi.     shvatićete okruženje i koliko je velika na-
     čvršćeni notes.          Iluzija i strah da nešto ne propustimo su ša iluzija o važnosti!
     Napućenim usnama i prezrivog pogle- zagospodarili našom psihom. Laptopo- Prve laste su se vratile! Svojim veselim
     da prema ostalim učesnicima u saobra- vi su postali okovi!     letom uveličavaju april i proljeće.
     ćaju uključuje se prema gradu. Iz pravca Savijenih vratova prikovali smo pogled To su mala stvorenja, ali veliki putnici.
     Starog Aerodroma vozila kao po običaju na elektronske sprave, koje su odav- Prešle su hiljade kilometara, čak iz Afri-
     presijecaju dijagonalno kružni tok i pre- no postale nezamjenjive svepružajuće ke, da bi se vratile baš na isto mjestu gdje
     ma gradu idu u punoj brzini bez migavca! čarolije.         su bile prošle godine.
     Dolazi do bliskog susreta i vjerovatno Oko nas se dešavaju fantastične promje- One nemaju kompjuter i navigaciju, ali
     senzori na džipu registruju prepreku za- ne koje priroda priređuje ciklično, smje- je priroda udesila da u toj maloj glavi-
     ustavljajući naglo vozilo.    njujući godišnja doba.       ci postoji nešto što čovjek ne može da
     Iako može da prođe, a napravio je pre- Ljudi primjećuju samo ono što im remeti napravi!
     kršaj, vozač pokušava da prevaspita da- svakodnevno pasivno življenje. Taj krhki organizam u jednom letu preleti
     mu očigledno ne znajući za propise. Da-               vrelu Saharu. Putovao sam avionom za
     ma u stilu svog statusa pokazuje srednji - Kada je kiša – Zar opet pada? Dubai i Zanzibar. Ogromno jezivo pro-
     prst ne skidajući telefon sa ramena...!? - Kada je Sunce – Opet je vruće! stranstvo iznad pustinje ulivalo je strah
     Naravno, prepoznajem fascijalne impre- - Kad vjetar duva sa sjevera – Bilo bi bo- u moćnom avionu!
     sije i vokabular opisane u predstavi i fil- lje da ga nije!     Na nama je ogromna odgovornost za
     mu „Bure Baruta“.                          očuvanjem života na zemlji, zato pone-
     U neprestanoj jurnjavi, koju svakodnevno Vremenske prognoze se pomno prate kad podignimo glavu da bi bolje shvatili
     sami sebi namećemo, ne primjećujemo kao da nam životi zavise od njih. Poput život koji nas okružuje.
     koliko smo postali zavisni od automobi- glupih predatora uništavamo sve što nas Iluzija je opasan gospodar!


                                          AuTo magazin april 2019  5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10