Page 8 - AUTO BR. 43 - MAGAZIN O AUTOMOBILIZMU U CRNOJ GORI
P. 8

BeoGradSKi Sajam
      54. MEĐuNARoDNI SALoN AuToMoBILA      13. MEĐuNARoDNI SAJAM MoToCIKALA „MoToPASSIoN“

           tekst: Dejan Satarić; Ljubomir Ivanović
      U ljeto 1937. godine, na lijevoj obali Sa-
      ve, u blizini ušća u Dunav, između sta-
      rog željezničkog mosta i novopodignu-
      tog mosta, za samo tri mjeseca nikla je
      jedna od najvećih sajamskih površina
      u jugoistočnoj Evropi. Tokom II Svjet-
      skog rata, Beogradski sajam, sada znan
      kao Staro sajmište, pretvoren je u Je-
      vrejski logor.

      Na Beogradskom sajmu automobi-
      li su prvi put izlagani 1937. godine u
      okviru Prvog međunarodnog sajma
      uzoraka, a 1938. na specijalizova-
      nom Prvom međunarodnom salo-
      nu automobila, uvršćenom u ka-
      lendaru OICA. Saloni automobila
      održani su i 1939. i 1940.

      Na desnoj obali Save, 1957. godi-
      ne otvoreno je novo zdanje Beograd-
      skog sajma, a 1967. održan je prvi po-
      slijeratni Sajam automobila.
      Ovogodišnji, 54. Međunarodni sajam
      automobila održan je u pomalo optimi-
      stičkoj atmosferi zbog trenda povećanja
      prodaje novih automobila. Iako nema ek-
      skluzivan karakter kao neki drugi svjet-
      ski saloni može se reći da prikazuje re-
      prezentativnu sliku svjetske produkcije.

      Mercedes je zauzeo kompletnu halu 3,
      sa kompletnim programom automobi-
      la, džipova, vanova i bicikala. Na sa-
      mom ulazu nalazio se reprezentativni
      8 AuTo magazin april 2019
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13